Program Sympozjum

Program może ulec jeszcze niewielkim zmianom.

 

Czwartek, 21.03.2012

17.15 – Odjazd autokarami z centrum Warszawy do ośrodka konferencyjnego

18.30-19.00 – Zakwaterowanie

19.00-20.00 – Kolacja

20.00-22.00 – Naukowy speed-dating – zabawa zapoznawcza polegająca na krótkich rozmowach między uczestnikami, partnerów rozmowy zmienia się co 2-3 min na dźwięk dzwonka.

 

Piątek, 22.03.2013

8.00-9.20 – Śniadanie

9.20-9.30 – Powitanie

9.30-11.00 SESJA I, MOLEKUŁA (przewodniczy Piotr Garstecki, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa):

9.30-9.50 – Joanna Trylska (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski): Hitting the ribosomal RNA with modified oligonucleotides

9.50-10.10 – Artur Osyczka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Molekularny mechanizm działania  cytochromu bc1 w kontekście symetrii strukturalnej i produkcji wolnych rodników

10.10-10.30 – Sebastian Maćkowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): Improving nature through nanotechnology

10.30-10.45 – Marcin Fiałkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa): Charged Janus-type nanoparticles self-assembled into hexagonally close-packed lattices at oil-water and air-water interfaces

10.45-11.00 – Joanna Grzyb (Instytut Fizyki PAN, Warszawa): Enzymatically active nanohybrids

11.00-11.30 – przerwa na kawę

11.30-13.00 – SESJA I, MOLEKUŁA, c.d. (przewodniczy Mariusz Jaskólski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań):

11.30-11.50 – Marcin Nyk (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska): Zaawansowane techniki wytwarzania i charakteryzacji koloidalnych nanomateriałów do zastosowań teranostycznych

11.50-12.10 – Marcin Drąg (Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska): Narzędzia chemii biologicznej w badaniu enzymów proteolitycznych biorących udział w rozwoju chorób cywilizacyjnych

12.10-12.30 – Jacek Jemielity (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski): Interdyscyplinarne badania nad końcem 5’ mRNA (kap) i jego analogami o znaczeniu terapeutycznym

12.30-12.45 – Anna Niedźwiecka (Instytut Fizyki PAN, Warszawa): Cyrkularyzacja mRNA – kto to potrafi?

12.45-13.00 – Katarzyna Jodko-Piórecka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski): Dopamine – a neurotransmitter with antioxidant activity: studies in model lipid systems

13.00-14.00 – obiad

14.00-15.30 SESJA I, MOLEKUŁA, c.d. (przewodniczy Grzegorz Węgrzyn, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański):

14.00-14.20 – Bartosz Wilczyński (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski): Computing the role of chromatin in transcription regulation

14.20-14.40 – Barbara Klajnert (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki): Dendrymery w medycynie

14.40-15.00 – Dorota Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa): Modification of natural tetrapyrrole derivatives: the quest for new NO-independent sGC activators

15.00-15.15 – Piotr Mucha (Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański): Rozpoznawanie RNA przez peptydy

15.15-15.30 – Artur Krężel (Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski): Metody chemii biologicznej w charakterystyce i wykorzystaniu układów bionieorganicznych

15.30-16.00 – przerwa na kawę

16.00-17.30 – SESJA I, MOLEKUŁA, c.d. (przewodniczy Janusz Bujnicki, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

16.00-16.20 – Andrzej Dziembowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN i Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski): Kompleksy białkowe zaangażowane w metabolizm RNA u Eucaryota

16.20-16.40 – Arkadiusz Chworoś (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź): Zastosowania ustrukturalizowanych cząsteczek RNA

16.40-17.00 – Mikołaj Olejniczak (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań): RNA Chaperone Protein Hfq

17.00-17.15 – Grzegorz Chojnowski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa): RNA Bricks – baza danych motywów strukturalnych i oddziaływań RNA

17.15-17.30 – Andrzej Bojarski (Instytut Farmakologii PAN, Kraków): Akademicka platforma skriningowa  – poszukiwanie nowych leków psychotropowych

17.30-18.00 – przerwa na kawę

18.00-19.30 – SESJA PLAKATOWA I, MOLEKUŁA

19.30-20.30 – kolacja

21.00-22.00 – Dyskusja po godzinach: Jak komercjalizować wyniki badań naukowych?

 

Sobota, 23.03.2012

8.00-9.30 – Śniadanie

9.30-11.00 – SESJA II, KOMÓRKA (przewodniczy Leszek Kaczmarek, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa):

9.30-9.50 – Małgorzata Cebrat (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Wrocław): Geny NWC i RAG: o skomplikowanych stosunkach sąsiedzkich

9.50-10.10 – Krzysztof Sobczak (Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań): Oligomery antysensowe jako potencjalne terapeutyki neutralizujące toksyczny RNA w dystrofii miotonicznej

10.10-10.30 – Marta Miączyńska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa): How do cells integrate endocytic membrane trafficking and signal transduction?

10.30-10.45 – Krzysztof Churski (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa): Mikroprzepływowy  system do wysokowydajnych badań przesiewowych reakcji chemicznych i biochemicznych

10.45-11.00 – Dariusz Plewczyński (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski): Functional annotation of biomolecules: combining computer science, biology and chemistry

11.00-11.30 – przerwa na kawę

11.30-13.00 – SESJA II, KOMÓRKA c.d. (przewodniczy Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski):

11.30-11.50 – Borys Wróbel (Instytut Oceanologii PAN, Sopot): Biological inspirations for self-construction of artificial complex systems

11.50-12.10 – Anna Ajduk (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski): Dynamika cytoplazmy jako wyznacznik potencjału rozwojowego zarodków ssaków

12.10-12.30 – Gosia Trynka (Broad Institute, Boston): Chromatin marks identify cell types for fine-mapping complex trait variants

12.30-12.45 – Elżbieta Jastrzębska (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska): Mikrosystemy Lab-on-a-chip do oceny skuteczności terapii przeciwnowotworowych

12.45-13.00 – Katarzyna Kulcenty (Zakład Immunologii Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu): Role of KAP1 in reprogramming of human induced pluripotent stem cells (iPS)

13.00-14.00 – obiad

14.00-15.30 – SESJA III, ORGANIZM (przewodniczy Jakub Gołąb, Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny):

14.00-14.20 – Dominika Nowis (Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny): Badanie wychwytu glukozy przez komórki człowieka – zadanie (nieoczekiwanie) interdyscyplinarne

14.20-14.40 – Maciej Wojtkowski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń): Biofotnika – badania interdyscyplinarne i przyszłościowe

14.40-15.00 – Artur Czupryn (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa): TBA

15.00-15.15 – Maciej Figiel (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań): Generowanie i charakterystyka mysiego modelu knock-in z ekspresją zmutowanej ludzkiej ataksyny-3

15.15-15.30 – Szymon Kaczanowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa): Analiza szybkiej męskiej ewolucji pasożyta malarii Plasmodium

15.30-16.00 – przerwa na kawę

16.00-17.30 – SESJA III, ORGANIZM c.d. (przewodniczy Stanisław Karpiński, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego):

16.00-16.20 – Ewa Zuba-Surma (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków): Komórki macierzyste i ich bioaktywne pochodne, jako narzędzia dla medycyny regeneracyjnej

16.20-16.40 – Marcin Binkowski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski): Mikrotomografia rentgenowska w badaniach naukowych i usługach dla przemysłu

16.40-17.00 – Robert Malinowski (Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, Warszawa): Wykorzystanie techniki chemicznie indukowanej ekspresji genów do badań morfogenezy roślin

17.00-17.15 – Tomasz Mikołajczyk (Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków): RANTES dependent T cell recruitment into perivascular adipose tissue in angiotensin II dependent hypertension – implications for vascular dysfunction and blood pressure regulation

17.15-17.30 – Marcin Czarnołęski (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński): Dlaczego chłodny klimat sprzyja ewolucji większych rozmiarów zwierząt zmiennocieplnych?

17.30-18.00 – przerwa na kawę

18.00-19.30 – SESJA PLAKATOWA II, KOMÓRKA  I  ORGANIZM

19.30-20.30 – kolacja

21.00-22.00 – Dyskusja po godzinach: Jak zdobyć fundusze na badania?

 

Niedziela, 24.03.2013

8.00-9.30 – Śniadanie

10.00 – Odjazd autokarem do Warszawy

 

loga-symp

Dodaj komentarz